Search form

Kingnguá 8:34

34Kabalin na nabbibbik, iniyabbû nayù tolay kâ Pilippi, “Asinni yù ubobugan ni Isaya sawe túrâ na? Kagian na panò yù meyannung ta baggi na, onu kagian na yù meyannung ta tanakuán?”