Search form

Kingnguá 8:36

36Á ta pallakák da ta dálan, nakáddè ira ta danum. “Innam mè yù danum!” kun nayù tolay kâ Pilippi. “Awayyâ nakuan nga marigù kunangane?” kun na.