Search form

Kingnguá 8:37

37“Wan,” kun ni Pilippi kuna. “Máyâ nu kuruk ka nga manguruk kâ Apu Kesu,” kun na. “Wan, mangurugà,” kun nayù tolay kâ Pilippi. “Kurugak ku ta Anâ ni Namarò si Apu Kesu Kiristu.”