Search form

Kingnguá 8:39

39Á god da nga naggapu sù danum, inakkâ nayù Ikararuá ni Apu si Pilippi. Á yù tolay, arán na má nasingan. Á nattakay yù tolay nga nánaw nga nappángè ta gián na, nga magayáyâ megapu sù panguruk na kâ Apu Kesu.