Search form

Kingnguá 8:40

40Á si Pilippi, inikáddagâ na lâ jimittál ta ili na Asoto. Á nánaw, nga nappángè ta ili na Sesaria. Á inilayalayâ na yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu ta ngámin nga ili nga sinalebarán na ta áddè ta pakáddè na ta Sesaria.