Search form

Kingnguá 8:9

9Á naggián gapay ta ili yù laláki nga mangngágan ta Simon, nga minágganánitu nga mamappállâ sù ira tatolay ta Samaria sù angnga-angnguá na nga májik. Mappeddaráyaw, á kinagi na nira ta aggina yù makáwayyá.