Search form

Kingnguá 9:1

Pabbáli ni Saulo ta Manguruk kâ Apu Kesu

1Á si Saulo, narákè yù nonò na sù ira nga manguruk kâ Apu Kesu, á inupù na yù ánnanássing na ta papatáyan na ira. Á yáyù nga minay sù kotunán na pári,