Search form

Kingnguá 9:15

15Ngam kinagi ni Apu kuna, “Arà! E ken, ta sinullà ku si Saulo ta umay mangipakánnámmu nikán sù ira makkakerumá nga tatolay nga ari Kudio, nga abbúnan naw ta Kentil, ánna yù ira patul da, ánna yù ira ginaká ni Israel gapay.