Search form

Kingnguá 9:32

Yù Ánge ni Eduru ta Lidda ánna Joppa

32Á nappassapassiár si Eduru nga mangituddu sù ngámin ira nga manguruk ta aru nga ili. Á simippì sù ira nga manguruk kâ Apu nga maggián ta Lidda.