Search form

Kuan 1:1

Yù Paddáyo ni Kuan sù Manotolay nga Mangngágan ta Ubobuk ni Namarò

1Gári, sù ngaw lage na kaparò na dabbuno, egga yù mangngágan ta Ubobuk ni Namarò.

Á yù mangngágan ta Ubobuk ni Namarò yù kapulupulù ni Namarò, nga magubobuk sù ubobuk ni Namarò.

Á aggina si Namarò.