Search form

Kuan 1:13

13Á yù pabbáli ra ta ánâ ni Namarò, ari megapu sù pangatáwa nayù ira darakal da.

Á ari megapu sù pakkaragâ na tolay, onu yù ure ra.

Ngam si Namarò galâ yù mamabbalin nira ta ánâ na.