Search form

Kuan 1:14

14Á dattál nayù MagUbobuk ta dabbuno, nabbáli ta tolay,

nga neyanâ ta tolay ánna nakipaggián ta tolay.

Aggina yù siggapiá ánna sigga-allà nga minángngikállà ta tolay,

á kuruk ngámin yù kinagi na.

Á sikami, nasingam mi yù dalingáráng na nga naggapu sù Yáma na,

nga dalingáráng nga iniyawâ nayù Yáma na sù táttádday nga Anâ na.