Search form

Kuan 1:19

Yù Pangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù

Mattiu 3:1-12; Markus 1:1-8; Lukas 3:1-18

19Á yù ira karakalán na Kudio nga naggián ta Jerusalem, jinok da yù ira pári ánna yù ira kábulud da nga ginaká ni Lákay Libi, ta ed da iyabbû kâ Kuan yù meyannung ta baggi na. “Asinni ka?” kud da kâ Kuan.