Search form

Kuan 1:4

4Á sigga-inángà yù Ubobuk ni Namarò, nga manotolay,

nga paggapuán nayù inángà na ngámin nga matolay.

Á aggina yù meyárik ta nawák, nga mamannawák ta nonò na tolay,

gapu ta ipakánnámmu na si Namarò.