Search form

Kuan 1:5

5Á ta kunnay ta pannawagan na nawák yù kallà,

á pannawagan nayù meyárik ta nawák yù nonò na tolay.

Ta arád da ammu si Namarò, á kunnay ta maggián ira ta kallà.

Á arán na bulubugá máppù na kallà yù nawák.