Search form

Kuan 1:7

7Á jinok ni Namarò si Kuan ta umay mangipakánnámmu ta meyannung sù tádday nga umay,

nga meyárik ta nawák,

tapè ajjan yù awayyá nayù ira ngámin nga tatolay nga mangikatalà ánna manguruk kuna,

megapu sù pangituddu ni Kuan.