Search form

Kuan 10

Meyárik si Apu Kesu sù Mináppárák ta Karneru

1Á nagángngarigán laguk si Apu Kesu, á kinagi na, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Nu ángngarigán ta umay yù tolay ta ággianán na karneru, á ari tullung ta puertá na, ngam magalek ta tanakuán nga pattallungán na, aggina yù minákkokò ánna tulisán. 2Ngam yù tullung ta puertá, aggina yù mináppárák sù ira karneru. 3Á yù magguárdiá ta puertá, bukatán na, tapè tullung yù mináppárák. Á yù ira karneru na, tákkilalád da yù ngárál nayù yápu ra. Á agálán na ira, á ingagánán na ira nga kukuá na nga katággitádday, tapè ilawán na ira. 4Á ta kabalin na nangilawán sù ira ngámin nga kukuá na, mallakák nga mapolu nira, á tuttulad da, gapu ta ammu ra yù ngárál na. 5Á nu ángngarigán ta umay yù tanakuán nga tolay nga magágál nira, ikarerád da, gapu ta arád da ammu yù ngárál na,” kun ni Apu Kesu. 6Yáyù inistoriá ni Apu Kesu sù ira tatolay, ngam arád da nánnámmuán yù kebalinán na. Arád da kánnámmuán ta yù ira nga manguruk kâ Apu Kesu yù meyárik ta karneru na, á aggina yù meyárik ta mináppárák nga manaron nira.

Yù Meyannung sù Áttallungán nga Mappángè kâ Namarò

7Á gapu ta arád da kánnámmuán yù pagángngarigán na, yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Sikán yù meyárik ta puertá nga áttallungán nayù ira karneru ta ággianád da. 8Á yù ira ngámin nga minay nga napolu ánnè nikán, kunnay ta minákkokò ira ánna tulisán, gapu ta kagiad da ta tanakuán yù meyárik ta áttallungán. Ngam yù ira tatolay nga manguruk nikán, arád da ira gininná. 9Sikán yù meyárik ta áttallungán. Á yù ira nga tullung megapu nikán, meyígù ira. Á napiá yù ánnarok ku nira, nga kunnay ta karnerù nga makatallung ánna makalawán nga umay magárak. 10Á yù tulisán, yá lâ iyánge na yù makkokò ánna mamapátay ánna manarál. Ngam sikán, minayà manotolay ta tolay, tapè mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè, ánna nepallà yù piá nayù áttole ra,” kun ni Apu Kesu.

Si Apu Kesu yù Napiá nga Minánnaron

11Á kinagi ni Apu Kesu, “Sikán yù napiá nga minánnaron, nga meyárik sù napiá nga mináppárák ta karneru, nga itapil na yù baggi na megapu sù ira karneru na, tapè meyígù ira. 12Á yù minángngallu, ari kuruk nga mináppárák, gapu ta arán na kukuá yù ira karneru. Á ta ángngarigán nu masingan na yù simaron nga ayám nga umay mangnguá sù ira karneru, ikarerán na ánna panawán na ira. Á umay yù simaron nga ayám, á akkuán na yù ira karneru, á mawwarawarâ ira. 13Á yá ipattálo nayù minángngallu, gapu ta awán ta ákkengá na sù ira karneru, ta arán na ira kukuá. 14Sikán yù napiá nga minánnaron, á ammù yù ira ngámin nga kukuâ. Á yù ira kukuâ, ammu rangà gapay. 15Á kunniû gapay nikami kâ Yámà, ta ammu nangà, á ammù yù Yámà. Á itapil ku yù baggì megapu sù ira nga meyárik ta karnerù, tapè meyígù ira.

16“Á ajjan paga yù ira káruán nga kukuâ, nga meyárik ta karnerù nga ari paga námmung. Aggira gapay itallung ku paga, á ginnád da yù ngárál ku, tapè mepattatádday yù ira ngámin nga kukuâ, nga kun na tangapangan, á táttádday lâ yù minánnaron nira. 17Á yáyù nga iddukan nangà nayù Yámà, gapu ta itapil ku yù baggì megapu sù ira kukuâ, tapè maginnanolayà sangaw. 18Awán ta makapapátay nikán nu arák ku uray, ngam mabbaluntáriungà nga mangitapil ta baggì. Ta sikán galâ yù makáwayyá nga mangitapil ta baggì, á sikán lággapay yù makáwayyá nga mamaginnanolay ta baggì, ta yáyù ipakuá na nikán nayù Yámà,” kun ni Apu Kesu.

19Á pakaginná nayù ira Kudio karannian nga kinagi ni Apu Kesu, naddurúmá yù nonò da ta meyannung kuna. 20Aru nira yù ira nga nakkagi, nga kud da, “Nagunagán ánna maguyung! Ngattá, ta ginniginnán naw yù kagian na?” kud da. 21Á yù ira káruán, kinagi ra, “Nu nagunagán, ari kunniaw nakuan yù ággubobuk na. Á makapammapiá panò yù anitu ta matá na buling?” kud da.

Yù Panakì nayù ira Kudio kâ Apu Kesu

22Á ta kalummin na tiempu, jimittálin yù piestá nga panaddamán nayù ira Kudio sù ngaw pamolì da sù mangilin nga kapilliá ta Jerusalem. 23Á ajjan si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga nallakalakák sù balkon nga ingágad da ta Balkon nayù ngaw Patul Solomon. 24Á yù ira karakalán na Kudio, nagarimummungád da si Apu Kesu, á kinagi ra kuna, “Anni ikabayák mu nga ipeddak nikami? Nu kuruk nga sikaw yù MakKiristu nga sinullà ni Namarò ta mammaguray nikami, á kagiam mu laguk nikami nga daretiu,” kud da.

25Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yáyù kinagikin nikayu, ngam arán naw kurugan. Á yù makapállâ nga akka-akkuák ku megapu sù pakáwayyá nayù Yámà, danniawe nakuan yù ipanguruk naw nikán. 26Ngam sikayu, ari kayu mebiláng sù ira nga kun na karnerù, ta ari kayu manguruk. 27Yù ira tatolè, meyárik ira ta karnerù, á ginnád da yù kagiak ku nira. Á ammù ira nga taggitádday, á tuttulad dangà. 28Á totolayak ku ira tapè mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ari ira bulubugá mesinná kâ Namarò, á awán ta makagubâ nira, gapu ta tangngalák ku ira. 29Á yù Yámà yù nangiyawâ nira nikán. Aggina yù kotunán, nga makáwayyá ta ngámin. Á awán ta makagubâ sù ira tatolè gapu ta yù Yámà yù manangngal nira. 30Sikami kâ Yámà, tádday kami lâ,” kun ni Apu Kesu.

31Á pakaginná nayù ira karakalán na Kudio karannian nga kinagi ni Apu Kesu, minay ira nangâ ta batu, tapè payapayangad da. 32Ngam kinagi ni Apu Kesu nira, “Aru yù napiá nga kingngikingnguâ nga inipakuá nayù Yámà nikán megapu sù pakáwayyá na. Anni yù ipamayáng naw nikán?” kun na nira. 33Á simibbák yù ira Kudio, á kinagi ra kuna, “Ari yù napiá nga kingnguám yù ipamayáng mi nikaw, nu ari galâ yù pamotum kâ Namarò. Ta tolay ka lâ gemma, á pattáddiosam mu yù baggim!” kud da. 34Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Arán naw panò binibbik yù netúrâ sù tunung naw nga kinagi na ngaw ni Namarò sù ngaw ira gillakalakayán naw, nga kunniaw: ‘Kinagì nikayu ta kunnay ta dios kayu gapay.’+ 35Á ammu tam ta ari gemma mapatalián yù netúrâ nga ubobuk ni Namarò. Á nu kinagi ni Namarò ta kunnay ta dios yù ira ngaw karakalán naw nga nangiyawatán na sù ubobuk na, 36á nepatalugáring nikán nga sinullà nayù Yámà ánna jinok na ta umay ta dabbuno!

“Ngattá laguk ta kagian naw ta potuák ku si Namarò gapu ta kinagì ta sikán yù Anâ na? 37Á ta ángngarigán nu arák ku nakuan akkuán yù ipakuá nayù Yámà nikán, á arán nawà laguk kurugan. 38Ngam nu akkuák ku yù ipakuá nayù Yámà nikán, mássiki nu arán naw kurugan yù kinagì, kemámmatán naw laguk yù kingngikingnguâ, tapè ammu naw ánna kánnámmuán naw ta ajjan yù Yámà nikán ánna ajjanà gapay kâ Yámà,” kun ni Apu Kesu.

39Á yù ira Kudio, pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu, gaputad da nakuan, ngam arád da nagápù gapu ta nallillì nira nga nánaw.

40Á páno ni Apu Kesu ta Jerusalem, minay nanoli ta dammáng na danum na Jordan, nga nanigután na ngaw ni Kuan, á naggián lâ tán. 41Á aru yù tatolay nga minay kuna. Á nakkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Awán bulubugá ta pinagaddátu na ngaw ni Kuan, ngam kuruk yù ngámin nga kinagi na nga meyannung sawe tolay,” kud da. 42Á aru yù ira tatolay tán nga lugár nga nanguruk kâ Apu Kesu.