Search form

Kuan 10:10

10Á yù tulisán, yá lâ iyánge na yù makkokò ánna mamapátay ánna manarál. Ngam sikán, minayà manotolay ta tolay, tapè mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè, ánna nepallà yù piá nayù áttole ra,” kun ni Apu Kesu.