Search form

Kuan 10:11

Si Apu Kesu yù Napiá nga Minánnaron

11Á kinagi ni Apu Kesu, “Sikán yù napiá nga minánnaron, nga meyárik sù napiá nga mináppárák ta karneru, nga itapil na yù baggi na megapu sù ira karneru na, tapè meyígù ira.