Search form

Kuan 10:12

12Á yù minángngallu, ari kuruk nga mináppárák, gapu ta arán na kukuá yù ira karneru. Á ta ángngarigán nu masingan na yù simaron nga ayám nga umay mangnguá sù ira karneru, ikarerán na ánna panawán na ira. Á umay yù simaron nga ayám, á akkuán na yù ira karneru, á mawwarawarâ ira.