Search form

Kuan 10:15

15Á kunniû gapay nikami kâ Yámà, ta ammu nangà, á ammù yù Yámà. Á itapil ku yù baggì megapu sù ira nga meyárik ta karnerù, tapè meyígù ira.