Search form

Kuan 10:16

16“Á ajjan paga yù ira káruán nga kukuâ, nga meyárik ta karnerù nga ari paga námmung. Aggira gapay itallung ku paga, á ginnád da yù ngárál ku, tapè mepattatádday yù ira ngámin nga kukuâ, nga kun na tangapangan, á táttádday lâ yù minánnaron nira.