Search form

Kuan 10:18

18Awán ta makapapátay nikán nu arák ku uray, ngam mabbaluntáriungà nga mangitapil ta baggì. Ta sikán galâ yù makáwayyá nga mangitapil ta baggì, á sikán lággapay yù makáwayyá nga mamaginnanolay ta baggì, ta yáyù ipakuá na nikán nayù Yámà,” kun ni Apu Kesu.