Search form

Kuan 10:22

Yù Panakì nayù ira Kudio kâ Apu Kesu

22Á ta kalummin na tiempu, jimittálin yù piestá nga panaddamán nayù ira Kudio sù ngaw pamolì da sù mangilin nga kapilliá ta Jerusalem.