Search form

Kuan 10:24

24Á yù ira karakalán na Kudio, nagarimummungád da si Apu Kesu, á kinagi ra kuna, “Anni ikabayák mu nga ipeddak nikami? Nu kuruk nga sikaw yù MakKiristu nga sinullà ni Namarò ta mammaguray nikami, á kagiam mu laguk nikami nga daretiu,” kud da.