Search form

Kuan 10:36

36á nepatalugáring nikán nga sinullà nayù Yámà ánna jinok na ta umay ta dabbuno!

“Ngattá laguk ta kagian naw ta potuák ku si Namarò gapu ta kinagì ta sikán yù Anâ na?