Search form

Kuan 10:38

38Ngam nu akkuák ku yù ipakuá nayù Yámà nikán, mássiki nu arán naw kurugan yù kinagì, kemámmatán naw laguk yù kingngikingnguâ, tapè ammu naw ánna kánnámmuán naw ta ajjan yù Yámà nikán ánna ajjanà gapay kâ Yámà,” kun ni Apu Kesu.