Search form

Kuan 10:5

5Á nu ángngarigán ta umay yù tanakuán nga tolay nga magágál nira, ikarerád da, gapu ta arád da ammu yù ngárál na,” kun ni Apu Kesu.