Search form

Kuan 10:7

Yù Meyannung sù Áttallungán nga Mappángè kâ Namarò

7Á gapu ta arád da kánnámmuán yù pagángngarigán na, yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Sikán yù meyárik ta puertá nga áttallungán nayù ira karneru ta ággianád da.