Search form

Kuan 10:8

8Á yù ira ngámin nga minay nga napolu ánnè nikán, kunnay ta minákkokò ira ánna tulisán, gapu ta kagiad da ta tanakuán yù meyárik ta áttallungán. Ngam yù ira tatolay nga manguruk nikán, arád da ira gininná.