Search form

Kuan 10:9

9Sikán yù meyárik ta áttallungán. Á yù ira nga tullung megapu nikán, meyígù ira. Á napiá yù ánnarok ku nira, nga kunnay ta karnerù nga makatallung ánna makalawán nga umay magárak.