Search form

Kuan 12:23

Yù Pagubobuk ni Apu Kesu ta Meyannung sù Pate na

23Á pakkagi di Andares ta ajjan yù ira umay nga taga Garesia, simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Duttálin yù ággo na keparáyò, nga kepotuk ku sangaw ta lángì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay.