Search form

Kuan 12:36

36Á ta keggâ paga ta dabbuno nga mamannawák ta nonò na tolay, ikatalà nawà, tapè manawagán yù nonò naw nga mepagittá ta nonò ku,” kun ni Apu Kesu nira.

Yù Panakì nayù ira Kudio nga Manguruk

Á kabalin ni Apu Kesu nagubobuk sù ira magaru nga tatolay, nánawán na ira, á nattuttù nira.