Search form

Kuan 12:38

38Á yáyù nga napatuppál yù initúrâ na ngaw ni Lákay Isaya, nga ábbilinán ni Namarò, nga kunniaw:

“Apu, awán ta manguruk sù kinagi mi nira nga meyannung nikaw.

Á awán gapay ta makánnámmu sù inipalappâ mu nga ámmagaddátum!”