Search form

Kuan 12:40

40“Pinabbalin na ira ni Namarò ta kun na buling,

ánna pinataggâ na yù nonò da.

Yáyù nga arád da kemámmatán yù mepasingan nira

ánna arád da kánnámmuán yù mepalappâ nira.

Ta kinagi ni Namarò,

‘Nu mabbabáwi ira nakuan ánna umay ira nikán,

á pakomák ku ira,’ kun na.”