Search form

Kuan 12:44

Si Apu Kesu yù Mangiyígù sù ira Mangikatalà kuna

44Á uliotturu nga pangituddu ni Apu Kesu, iniyássikan na yù ubobuk na, á kinagi na, “Yù tolay nga manguruk nikán, ari lâ sikán yù kurugan na, nu ari gapay si Namarò nga naddok nikán.