Search form

Kuan 12:47

47Á nu ajjan yù tolay nga makaginná sù kagiak ku, ngam ari manguruk, á ari sikán yù mamanunnù kuna. Ta aringà minay nga mamanunnù ta tolay, ngam minayà ta dabbuno tapè sikán yù mangiyígù nira.