Search form

Kuan 13

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ta Keggá na ta Jerusalem

1Á maddaggunin yù Piestá na panaddamád da ta pattalebák nayù daroban ni Namarò, á ammu ni Apu Kesu ta duttálin yù ággaw nga páno na ta dabbuno, nga manoli sù Yáma na ta lángì. Á ajjan yù ángngiddù ni Apu Kesu sù ira tatole na ta utun na dabbuno ta áddè ngaw pamegapu na ngámin. Á yáyù nga inipasingan na yù ángngiddù na nira nga napasigaggà ta áddè ta áddè.

2Á ta púgágin, nakkakálálláng nga namúgák di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na. Á kinuríru nen ni Satanas yù nonò ni Kudas nga anâ ni Simon Iskariote, ta ipagápù na si Apu Kesu sù ira malussaw kuna. 3Á ammu ni Apu Kesu ta inikatalà nayù Yáma na kuna yù pakáwayyá na ta ngámin, ánna ammu na gapay ta si Namarò yù naggapuán na ánna labbetán na sangaw.

4Á kabalid da kiminán, gimikkáng laguk si Apu Kesu, á inirián na yù latuk na barawási na, á inibarakà na yù tuálliá. 5Á inâ na yù palanggána nga piniyyán na ta danum, á pinegapuanán na nga binaggawán yù takki nayù ira tudduán na ánna pinunatán na ira sù tuálliá nga inibarakà na.

6Á pabbaggo ni Apu Kesu paga ta takki ra, jimikkì kâ Simon Eduru, tapè baggawán na yù takki na. Ngam nanakì si Eduru, á kinagi na kuna, “Apu, sikaw panò yù mamaggaw ta takkì?” kun na. 7Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Arám mu kánnámmuán yawe nga akkuák ku kunangan, ngam kánnámmuám mu sangaw,” kun na. 8Á kinagi ni Eduru kuna, “Apu, ari nakuan sikaw yù mamaggaw ta takki. Arák ku bulubugá ipabbaggaw nikaw yù takkì,” kun na. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Nu arát taka baggawán, ari ka mesipà nikán,” kun na. 9“Apu,” kun ni Simon Eduru kuna, “nu kunniû laguk, ari lâ yù takkì yù baggawám mu, nu ari gapay yawe limâ ira ánna ulù,” kun na. 10Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Yù tolay nga najjigukin, ari má majjigù, ngam yù lâ takki na yù mabaggawán, tapè pareku nga marenu yù baggi na. Á sikayu, napakarenuán kayin, ngam ari sikayu ngámin,” kun na. 11Ta ammu ni Apu Kesu yù tolay nga mappagápù kuna, á yáyù gapu na nga kinagi na ta ari ira ngámin yù napakarenuán.

12Á kabalin ni Apu Kesu namaggaw ta takki ra, inâ na yù barawási na, á nanoli sù nagitubangán na. Á kinagi na nira, “Kánnámmuán naw panò yù kebalinán nayù kingnguâ nikayu? 13Makimesturu kayu ánna makiyápu kayu nikán, á yáyù kustu, ta sikán gemma yù kukurugán nga yápu naw. 14Á nu sikán, nga yápu naw ánna mesturu naw, yù mamaggaw ta takki naw, á sikayu gapay nakuan laguk yù makkakábaggaw ta takki naw. 15Á inipasingak ku yawe nga kingnguâ nikayu, tapè kánnámmuán naw ta tumulù nakuan yù nonò naw, ánna párigán naw gapay yù akkuák ku. 16Ta kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ari makáwayyá yù aripan ánnè sù yápu na. Á kunniû gapay, ari makáwayyá yù ábbilinán ánnè sù maddok kuna. 17Á nu kánnámmuán naw yawe nga ituddù nikayu, magayáyâ kayu laguk nu kurugan naw.”

Yù Pamalappâ ni Apu Kesu sù Mappagápù kuna

Mattiu 26:20-25; Markus 14:17-21; Lukas 22:21-23

18Á kinagi ni Apu Kesu paga, “Yawe nga kinagì nikayu, ari nga sikayu ngámin yù keyannungán na, ta ammù yù ira nga pinílì. Ngam egga yù mappagápù nikán, tapè mapalurò yù dán nga netúrâ nga kunniaw:

‘Yù kapulupulù ku nga nepakkákán nikán, aggina yù mappagápù nikán.’+

19Yáyù nga kagiak ku nikayu kunangane pángè na kesimmu na, tapè sangaw nu mesimmu, manguruk kayu nikán, ta sikán yù Mangiyígù. 20Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Yù tolay nga mangalawâ sù ira nga dobak ku, kunnay ta sikán gapay yù alawatan na. Á yù tolay nga mangalawâ nikán, kunnay ta alawatan na gapay yù naddok nikán.”

21Á kabalin ni Apu Kesu nakkagi, mapábbaw yù nonò na, á kinagi na, “Kuruk yù kagiak ku nikayu. Ajjan nikayu yù mappagápù nikán,” kun na. 22Á yù ira tudduán na, nakkakálipilipay ira, ta arád da ammu nu asinni yù kagian na. 23Á ajjan yù tádday nira nga nagitubang ta taging ni Apu Kesu. Aggina yù kuruk nga iddukan na. 24Á inisenias ni Simon Eduru ta iyabbû na kâ Apu Kesu nu asinni yù kagian na. 25Á yù tolay nga iddukan ni Apu Kesu, nga namerik kuna, iniyabbû na kuna. “Apu, asinni yù kagiam mu nga mappagápù nikaw?” kun na. 26Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Yù iddák ku ta pán nga itunnà ku ta jigu,” kun na. Á pangitunnà na sù pán, iniyawâ na kâ Kudas nga anâ ni Simon Iskariote.

27Á pangalawâ ni Kudas sù pán, dagarágâ nga simillung si Satanas kuna. Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kâ Kudas, “Mabì ka lâ sù akkuám mu,” kun na. 28Á awán bulubugá sù ira nepakkákán ta makánnámmu nu anni yù ipangapurá ni Apu Kesu kâ Kudas. 29Á gapu ta ammu nayù ira tudduán ni Apu Kesu ta si Kudas yù minánnangngal ta pitáka, kagian nayù ira káruán ta nonò da ta kinagi ni Apu Kesu kuna ta umay bì gumátáng ta kanan nga awágad da ta piestá, onu jinok na támma ta umay mangilimù sù ira magáwák. 30Á pakálâ ni Kudas sù pán, nallawán nga nánaw. Á gabi ngin yù páno na.

Yù Bagu nga Tunung ni Apu Kesu

31Á kapállikuk ni Kudas nga nánaw, kinagi ni Apu Kesu, “Mepalappákin yù keparáyò, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á meparáyaw gapay si Namarò megapu nikán. 32Á ta pangipalappâ ku sù keparáyo ni Namarò, ipalappâ na gapay yù keparáyò. Á dagarágâ yù pangipalappâ na sù keparáyò,” kun ni Apu Kesu.

33“Sikayu nga makituddu nikán, sikayu yù ánâ ku,” kun na gapay ni Apu Kesu. “Á mabíkà lâ paga maggián nikayu. Á aleran nawà sangaw. Ngam kagiak ku gapay nikayu yù kun na kinagì gangù sù ira karakalán na Kudio, ta ari kayu makángay sù angayák ku. 34Á yáyù nga kagiak ku nikayu yù bagu nga tunung ku, ta makkaká-iddù kayu. Á kunnay sù ángngiddù ku nikayu, kunnian gapay yù ángngiddù naw sù ira kábulun naw. 35Ta yáyù pakánnámmuán nayù ira ngámin na tatolay ta sikayu yù kuruk nga makituddu nikán, nu masingad da yù pakkaká-iddù naw.”

Yù Pamalappâ ni Apu Kesu sù Panájji ni Eduru kuna

Mattiu 26:31-35; Markus 14:27-31; Lukas 22:31-34

36Á iniyabbû na laguk ni Simon Eduru kâ Apu Kesu, “Apu, sisaw angayám mu?” kun na. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ari ka lábbì makatuttul nikán sù angayák ku kunangane, ngam tumuttul ka galâ noka nikán,” kun na. 37Á kinagi ni Eduru kuna, “Apu, anni má, ta aringà mepulù nikaw kunangane? Ta naparánakin, mássiki nu metapil yù baggì megapu nikaw,” kun ni Eduru. 38Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Naparán ken panò nga metapil megapu nikán? Ngam kuruk galâ yawe nga kagiak ku nikaw. Sangaw nu ari paga nagittarákkò yù manù, namillu ken nga nakkagi ta arám mà ammu,” kun ni Apu Kesu kâ Eduru.