Search form

Kuan 13:1

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ta Keggá na ta Jerusalem

1Á maddaggunin yù Piestá na panaddamád da ta pattalebák nayù daroban ni Namarò, á ammu ni Apu Kesu ta duttálin yù ággaw nga páno na ta dabbuno, nga manoli sù Yáma na ta lángì. Á ajjan yù ángngiddù ni Apu Kesu sù ira tatole na ta utun na dabbuno ta áddè ngaw pamegapu na ngámin. Á yáyù nga inipasingan na yù ángngiddù na nira nga napasigaggà ta áddè ta áddè.