Search form

Kuan 13:12

12Á kabalin ni Apu Kesu namaggaw ta takki ra, inâ na yù barawási na, á nanoli sù nagitubangán na. Á kinagi na nira, “Kánnámmuán naw panò yù kebalinán nayù kingnguâ nikayu?