Search form

Kuan 13:15

15Á inipasingak ku yawe nga kingnguâ nikayu, tapè kánnámmuán naw ta tumulù nakuan yù nonò naw, ánna párigán naw gapay yù akkuák ku.