Search form

Kuan 13:18

Yù Pamalappâ ni Apu Kesu sù Mappagápù kuna

Mattiu 26:20-25; Markus 14:17-21; Lukas 22:21-23

18Á kinagi ni Apu Kesu paga, “Yawe nga kinagì nikayu, ari nga sikayu ngámin yù keyannungán na, ta ammù yù ira nga pinílì. Ngam egga yù mappagápù nikán, tapè mapalurò yù dán nga netúrâ nga kunniaw:

‘Yù kapulupulù ku nga nepakkákán nikán, aggina yù mappagápù nikán.’