Search form

Kuan 13:2

2Á ta púgágin, nakkakálálláng nga namúgák di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na. Á kinuríru nen ni Satanas yù nonò ni Kudas nga anâ ni Simon Iskariote, ta ipagápù na si Apu Kesu sù ira malussaw kuna.