Search form

Kuan 13:22

22Á yù ira tudduán na, nakkakálipilipay ira, ta arád da ammu nu asinni yù kagian na.