Search form

Kuan 13:26

26Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Yù iddák ku ta pán nga itunnà ku ta jigu,” kun na. Á pangitunnà na sù pán, iniyawâ na kâ Kudas nga anâ ni Simon Iskariote.