Search form

Kuan 13:29

29Á gapu ta ammu nayù ira tudduán ni Apu Kesu ta si Kudas yù minánnangngal ta pitáka, kagian nayù ira káruán ta nonò da ta kinagi ni Apu Kesu kuna ta umay bì gumátáng ta kanan nga awágad da ta piestá, onu jinok na támma ta umay mangilimù sù ira magáwák.