Search form

Kuan 13:3

3Á ammu ni Apu Kesu ta inikatalà nayù Yáma na kuna yù pakáwayyá na ta ngámin, ánna ammu na gapay ta si Namarò yù naggapuán na ánna labbetán na sangaw.