Search form

Kuan 13:5

5Á inâ na yù palanggána nga piniyyán na ta danum, á pinegapuanán na nga binaggawán yù takki nayù ira tudduán na ánna pinunatán na ira sù tuálliá nga inibarakà na.