Search form

Kuan 14

Si Apu Kesu yù Mangiyángay nittam kâ Namarò

1Gapu ta kunnian, kinagi ni Apu Kesu paga, “Ari kayu mabbagal ta nonò naw megapu sù kinagì. Ikatalà naw si Namarò, á ikatalà nawà gapay. 2Ta ajjan yù kitáru nga paggianán na tatolay sù gián ni Ammò ku. Nu ari kuruk yian, arák ku gemma nakuan kagian nikayu. Á ek ku paránan yù paggianán naw. 3Á kabalik ku mamarán sangaw sù paggianán naw, manolingà saw ta et takayu apan, tapè ilabbè takayu ta balè, á mepaggián kayu nikán. 4Á ammu naw yù angayák ku ánna yù dálan nga makáddè tán,” kun ni Apu Kesu.

5Á si Tomâ, kinagi na kuna, “Apu, arám mi gemma ammu yù angayám mu. Á kunnasi laguk pakánnámmu mi ta dálan?” kun na. 6Á kinagi ni Apu Kesu, “Sikán yù meyárik ta dálan nga mappángè kâ Namarò, ta sikán yù mangipakánnámmu ta kuruk, ánna sikán yù manotolay. Awán bulubugá ta makángay kâ Ammò Namarò nu ari nga mangikatalà nikán. 7Nu kuruk nga ammu nawà, ammu naw gapay yù Yámà. Á kunangane, ammu nawin yù Yámà ánna nasingan nawin,” kun ni Apu Kesu.

8Á pakaginná ni Pilippi karannian, kinagi na, “Apu, ipasingam mu nikami yù Yámam, tapè makáppak kami laguk,” kun na. 9Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Nabayágà nga nepulupulù nikayu, Pilippi, á arán nawà paga ammu? Yù tolay nga nakasingan nikán, nemámmatán na gapay yù Yámà. Ngattá ta kagiam mu nikán ta ipasingak ku bì nikayu yù Yámà? 10Arám mu paga kurugan ta ajjanà sù Yámà, á ajjan gapay yù Yámà nikán? Á ari nga naggapu ta urè yù ngámin nga ubobugak ku, nu ari galâ naggapu ta ure nayù Yámà. Ta maggián yù Yámà nikán, á aggina yù mangipakuá ta ngámin nga akkuák ku. 11Manguruk kayu laguk megapu sù kinagì nikayu nga ajjanà sù Yámà ánna ajjan gapay yù Yámà nikán. Á mássiki nu arán naw kurugan yù kinagì nikayu, ngam kurugan naw galâ megapu sù pinagaddátù nga makapállâ nga nasingan naw,” kun ni Apu Kesu.

12Á kinagi ni Apu Kesu paga, “Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Yù tolay nga manguruk nikán, akkuán na gapay yù kunnay sù kingnguâ. Á napakáru paga yù makapállâ nga akkuán na ánnè sù kingnguâ, gapu ta manolingà sù Yámà. 13Á maguray lâ yù ipakimállà naw sù Yámà megapu ta panguruk naw nikán, á yáyù akkuák ku tapè meparáyaw yù Yámà megapu nikán. 14Nu ajjan yù ipakimállà naw megapu sù pangikatalà naw nikán, yáyù akkuák ku,” kun ni Apu Kesu.

Yù Mangilin nga Ikararuá nga Mepaggián nga Mangabbák sù ira Manguruk

15Á kinagi ni Apu Kesu, “Nu kuruk nga iddukan nawà, á tuppálan naw yù taddák ku nikayu. 16Á makimállakà sù Yámà, ta iyawâ na nikayu yù tanakuán nga mangabbák nikayu, nga mepulupulù nikayu ta áddè ta áddè. 17Aggina yù Ikararuá ni Namarò, á ipakánnámmu na nikayu yù kuruk nga meyannung kâ Namarò. Á yù ira tatolay nga ari manguruk, arád da málawâ gapu ta arád da ammu ánna arád da kánnámmuán. Ngam sikayu, ammu naw, ta sigídá mepulupulù nikayu ánna maggián ta nonò naw.

18“Á mássiki nu panawát takayu, arát takayu táttájjián nga kun na ulilá, ta manolingà sangaw nikayu. 19Á sangaw nu manganánnuán, arád dangà masingan nayù ira nga ari manguruk. Ngam sikayu nga manguruk, masingan nawà. Á gapu ta sikán yù sigga-inángà nga manotolay, mepattolay kayu gapay nikán ta áddè ta áddè. 20Á sangaw nu duttál yù Ikararuá ni Namarò nikayu, yáyù nga pakánnámmuán naw ta ajjanà kâ Yámà. Á kánnámmuán naw gapay ta netádday kayu nikán, nga kunnay ta ajjanà gapay nga netádday nikayu. 21Á yù tolay nga magginná sù bilik ku ánna tángngagan na yù ipakuâ kuna, aggina yù mangiddù nikán. Á yù tolay nga mangiddù nikán, iddukan nayù Yámà. Á sikán gapay yù mangiddù kuna, á ipakánnámmù kuna yù ngámin nga meyannung nikán,” kun ni Apu Kesu.

22Á si Kudas nga tanakuán, nga ari MagIskariote, iniyabbû na laguk kâ Apu Kesu, “Apu, ngattá, ta sikami yù pangipalappátám mu sù nonò mu, ngam ari sù ira ngámin nga tatolay?” kun na. 23Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Yù tolay nga mangiddù nikán, tuppálan na yù bilik ku. Á aggina yù iddukan nayù Yámà. Á sikami kâ Yámà yù umay makipaggián kuna. 24Ngam yù tolay nga ari mangiddù nikán, arán na tuppálan yù bilik ku. Á yù bilik ku nga ginnán naw, ari nga sikán yù paggapuán na nu ari galâ nga naggapu sù Yámà nga naddok nikán.

25“Á kagiak ku nikayu ngámin danniaw ta keggâ paga nikayu. 26Ngam doban na sangaw nayù Yámà yù Mangilin nga Ikararuá nga umay nikayu nga pannakabaggì nga mangabbák nikayu. Á aggina yù mangituddu nikayu sù ngámin nga napiá ánna ipanonò na gapay nikayu yù ngámin nga kinagì nikayu.

27“Á gapu ta panawát takayu sangaw, ibattáng ku nikayu yù ággimammà ku nga maggapu sù nonò ku. Á yù ággimammà ku nga iyawâ ku nikayu, awán ta kárik piá na sawe dabbuno. Ari kayu laguk mabburung, ánna ari kayu maganássing. 28Naginná nawin yù kinagì gangù nikayu, nga mánawakin, á manolingà sangaw nikayu. Nu kuruk nga iddukan nawà, magayáyâ kayu laguk, gapu ta umayà sù Yámà, á makáwayyá yù Yámà ánnè nikán. 29Á kinagikin yù pánò nikayu lage na kesimmu na, tapè sangaw nu mesimmu ngin, manguruk kayu laguk. 30Á aringakin mabbayák nga makiubobuk nikayu, ta umay sangaw yù mammaguray sù ira narákè ta dabbuno. Awán gemma ta awayyá na nga mammaguray nikán. 31Ngam meyanugù yù akkuán na, tapè ipasingak ku ta ngámin nga tolay ta iddukak ku yù Yámà, ánna tuppálak ku ngámin yù ipakuá na nikán,” kun ni Apu Kesu nira. Á kabalin na nakkagi karannian, kinagi na nira, “Arà! Gumikkáng kayu laguk, ta mánaw ittamin,” kun na.