Search form

Kuan 14:10

10Arám mu paga kurugan ta ajjanà sù Yámà, á ajjan gapay yù Yámà nikán? Á ari nga naggapu ta urè yù ngámin nga ubobugak ku, nu ari galâ naggapu ta ure nayù Yámà. Ta maggián yù Yámà nikán, á aggina yù mangipakuá ta ngámin nga akkuák ku.